Storitve

Z dobrim poslovanjem do visokih ciljev!

“Prazno je upati, da bomo legli v hrastovo senco, brž ko posadimo drevo.” / Antoine de Saint-Exupéry
gumb

Vodenje poslovnih knjig

 • uvajanje v poslovanje, v primeru uporabe Pantheon Gostovanja tudi uvajanje v program z ustreznimi nastavitvami in izpisi,
 • vodenje poslovnih knjig za vse pravne osebe (d.o.o., d.n.o., d.d., zavodi, društva, …) in samostojne podjetnike (enostavno ali dvostavno), v skladu z zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi,
 • analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • analitično knjigovodstvo (stroškov in prihodkov; stroškovna mesta in stroškovni nosilci),
 • analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in revalorizacije,
 • izdelava glavne blagajne,
 • obračun obresti (realnih, revalorizacijskih, zamudnih, …),
 • izpisi odprtih postavk,
 • izpisi opominov,
 • materialno knjigovodstvo,
 • priprava kompenzacij, cesij, asignacij,
 • vodenje trgovske evidence,
 • plačilni promet.

 

Pošlji povpraševanje

gumb

Sestavljanje zakonsko predpisanih poročil

 • obračun DDV,
 • poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS.
 • izdelava letnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračunov davka od dohodkov pravnih oseb, izkazov denarnih tokov, izkazov finančnih tokov, izkazov dobička oziroma kritja izgube,
 • izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
 • konsolidirani računovodski izkazi za kapitalsko povezana podjetja,
 • pomoč pri izdelavi poslovnega poročila,
 • izdelava letnega poročila in sugestije za prihodnje,
 • izdelava obrazcev za ZPIZ (M4).

 

Pošlji povpraševanje

gumb

Obračun osebnih prejemkov

 • obračun plač in prispevkov,
 • obračun regresa,
 • obračun pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin, izplačil iz dobička, obresti, kapitalskih dobičkov…,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb s področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač,
 • pošiljanje podatkov dohodnine DURS‐u in priprava poročil

 

Pošlji povpraševanje

gumb

Svetovanje na področju davkov in prispevkov

 • preventivni davčni pregledi,
 • davek od dohodkov pravnih oseb,
 • dohodnina,
 • način odmere davka,
 • davek na dodano vrednost,
 • socialni prispevki in
 • drugo.

 

Pošlji povpraševanje

gumb

 Priprava e-izvržb

 • priprava in vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine,
 • priprava ugovorov na izvršbe.

 

Pošlji povpraševanje

gumb

Finančne storitve

 • iskanje in svetovanje pri plasiranju finančnih sredstev,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov.

 

Pošlji povpraševanje

gumb

 Svetovanje na področju financ

 • posredovanje in pomoč pri iskanju in izbiri ustreznih virov financiranja,
 • finančne analize, finančno planiranje in kontrola,
 • sanacija prezadolženosti.

 

Pošlji povpraševanje

gumb

 Svetovanje managementu

 • profesionalizacija vodenja malega podjetja,
 • uvajanje poslovno informacijskih sistemov,
 • priprava predinvesticijskih študij in investicijskih elaboratov,
 • sanacija in preobrat v poslovanju podjetja,
 • reševanje poslovnih kriz.

 

Pošlji povpraševanje

gumb

Analize poslovanja in načrtovanja

Pošlji povpraševanje

gumb

Izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov

Pošlji povpraševanje